ELLSTONE

Koszyk
liczba sztuk: 0 wartość: 0
Twoje konto
Zaloguj się Zarejestruj się

Regulamin

 

I.    Postanowienia Ogólne

1.    Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień i transakcji w Sklepie Internetowym ELLSTONE.pl działającym pod adresem: www.ellstone.pl, który prowadzony jest przez firmę ELZAN zwaną w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

2.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)    Sprzedawcy – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELZAN Andrzej Ziółkowski, podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 78874,z siedzibą w 42-271 Częstochowa ul. Powstańców Warszawy 53, NIP 573-102-45-49, Regon 150639786
b)    Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
c)    Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy ELLSTONE.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ellstone.pl,
d)    Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie, Każdy Towar oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy.
e)    Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia towaru                                                                                                       
f)    Kuriera – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, lub Pocztę Polską    
g)    Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
h)    Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary  złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z Regulaminem sklepu.

3.    Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4.    Dostępność towarów jest aktualizowana w dni powszednie  do godziny 10.00

5.    Promocje dla posiadaczy kart stałego klienta ELZAN, ELLSTONE, LAVARD . nie podlegają łączeniu z promocjami Sklepu. Posiadaczom kart stałego klienta ELZAN, ELLSTONE, LAVARD Sprzedawca udziela rabatów wynikających z ich posiadania na tych samych zasadach jak w sklepach stacjonarnych

 

II.    Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.     Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po:

a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych), lub    wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
b)    wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
c)    zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.

2.    Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

3.    Login i hasło mają charakter poufny.

4.    W Zamówieniu Klient może zażądać wystawienia faktury VAT

 

III.    Realizacja Zamówień

1.    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zamówienia Towaru

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3.    Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a)    złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b)    złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 

5.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

6.    Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:

a)    zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą,
b)    potwierdzenia Zamówienia przez Klienta w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

7.    Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

8.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

8.    Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
 

 IV.    Zasady płatności

1.     Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:


a)    gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Kuriera,
b)    przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c)    kartą kredytową  - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

 

mBank  o/Częstochowa

92 1140 2017 0000 4802 1297 6233

P.W.ELZAN

Ul. Krakowska 45 II /40

42-202 Częstochowa

 

 V.    Dostawa zamówionego Towaru

1.    Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Kuriera.

2.    Wysyłka za pośrednictwem Kuriera jest realizowana do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą, albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3.    Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Standardowo opłaty za dostawę zakupionych towarów opłaconych przelewem lub kartą to 12,00 pln, oraz 16,00 pln przy zakupach z płatnością za pobraniem.

4.    Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w punkcie handlowym Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

 

VI.  Odstąpienie od umowy oraz  zwrot zakupionego Towaru

1.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Klient zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, którego wzór zawarty jest w Formularzu Zwrotu i na stronie internetowej sklepu, oraz każdorazowo dostarczony wraz z zakupionym Towarem.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot Kosztów dostarczenia Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta.

3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu Towaru, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe E L Z A N

Ul. Krakowska 45 II/40

42-202 Częstochowa

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu Towaru, (tj. koszty przesyłki do siedziby Sprzedawcy), oraz nie może żądać od Sprzedawcy zwrotu kosztów przesyłki związanych z odstąpieniem od zawartej umowy i zwrotem Towaru.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi koszty zakupionego towaru, w tym koszty dostarczenia rzeczy, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

 VII.    Reklamacja Towaru

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.

2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.ellstone.pl może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

3. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (jego kopią) na adres:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe E L Z A N

Ul. Krakowska 45 II /40

42-202 Częstochowa

3.    Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres e-mail.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania produktu wraz z formularzem reklamacji i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

 VIII.    Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.    Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2.    Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

 

IX.    Ochrona danych osobowych

1.    Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2.    Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELZAN ul. Powstańców Warszawy 53,  42-271 Częstochowa.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia. 

X.    Postanowienia końcowe

1.    Prezentacja zawartości Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

2.   Wszystkie informacje, dane, fotografie, opisy produktów i marek są chronione prawami autorskimi.

3.    Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

4.    We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

5.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

6.    Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.